top of page

The right way to live as Unangax

Ugigdada - Share

Tutada  - Listen

Adluudaĝiĝulux Don't lie 

Agitaasiin sismida - Help others

Igilnaanatxin - Don't be greedy

Kadaan axtaaanatxin - Don't get ahead of yourself

Agitaasitxin ix̂amnaasada - Be kind to other people

Maamin atanatxin madadaDon't make promises quickly & keep those you make

Ludakiimin axta samtaatxichin - Respect elders including parents, teachers, and community

Sla, agada, tugida, kayux sdan tunum manginulux kuga iaduluxDon't talk bad about the weather or the sun, the moon, or the stars

Anaiisanatxin anaim agitaasingin agachan liidalix anaiisada - Live like you want people to see you live 

Tuman tangax̂ agliisax̂txin - Take care of the water

Tuman alaĝux̂  agliisaax̂txin - Take care of the sea/ocean

Kayutuutxin Be strong

Txin ugutadaBe happy

Agitaasiin samtasaatxinRespect your peers

Chxadalgaax̂txinDon't steal

Txin anguynix̂taĝuluxDon't be boastful 

Adutanaan akidada - Pay your debts

Agitaasiin matanangin imin giduiisalagada -Don't be envious of what belongs to another

Anai iamna italix kayux iamna manaa imin ugutaasalix aatxin - Admire one who does well by honest means

Iayuutxin, anim atxaingin agachan madada -Do the things you know are right 

Agitaasaan adaan tunum iamnanginulux iaduluxDon't slander another person

Manachin ilam axtalakan agliisaachin - Do not do anything to excess

Tuman tanax̂ agliisax̂ txin - Take care of the land

Tunuun ugunutalakan anaiitxinDon't forget your Unangan language

Qaqamiiĝu  Subsistence 

bottom of page